Dofinansowanie z Urzędu Miasta Mysłowice na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne

Urząd Miasta Mysłowice uruchomił kolejną pulę środków finansowych i od 27 kwietnia trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.

O zwrot kosztów mogą ubiegać się osoby fizyczne, które na stałe mieszkają w Mysłowicach, a wymiana systemu ogrzewania będzie miała miejsce w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Mysłowic.
Aby uzyskać zwrot za zakup ogrzewania proekologicznego, należy:

 • złożyć wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami
 • podpisać umowę.

Dokument ten określi kwotę dofinansowania oraz termin wykonania inwestycji i dopiero wówczas będzie można przystąpić do zakupu urządzenia grzewczego.
Dotacja będzie udzielona jednorazowo w wysokości do 50 % poniesionych kosztów zakupu ekologicznego sprzętu grzewczego wraz z jego montażem, jednak nie więcej niż:

 • 3000 zł w przypadku zamiany ogrzewania węglowego na kocioł ekologiczny z atestem,
 • 4000 zł kiedy stare ogrzewanie wymienimy na ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne,
 • 5000 zł w przypadku urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, np. pompy cieplne czy kotły na biomasę.

Wnioski o dotację rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich złożenia do momentu wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel.

Dotacja przyznawana jest na zakup i montaż następujących urządzeń grzewczych:

 • niskoemisyjny kocioł węglowy z ekologicznym atestem,
 • kocioł gazowy,
 • kocioł elektryczny, piec akumulacyjny,
 • kocioł na olej opałowy,
 • urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, np. pompy cieplne, kotły na biomasę.

Do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/ lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – zgodę właściciela (zał. nr 2)/ współwłaścicieli (zał. nr 3) na dokonanie zmiany systemu grzewczego,
 • oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o.(zał. nr 4),
 • kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu lub energii elektrycznej (w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
 • zgodę na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin przedmiotowej instalacji w lokalu/budynku potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (zał. nr 5),
 • zgodę na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji (zał. nr 6).

W terminie do 14 dni od zakończenia inwestycji należy przedłożyć:

 • umowę z Zakładem Gazownictwa/lub umowę z Rejonem Energetycznym (w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
 • opinię kominiarską (z wyłączeniem pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego),
 • świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez instytucje posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (dla kotłów węglowych ekologicznych).

W razie pytań informację można uzyskać w Urzędzie Miasta:
Pl. Wolności 2, pokój 20
tel. 32 31 71 100 wew. 407
mail. srodowisko@um.myslowice.pl
wnioski można pobrać ze strony: http://www.myslowice.pl/page/1116,aktualnosci.html?id=1748