PROGRAM MÓJ PRĄD


Zakończenie II naboru składania wniosków

NFOŚiGW podaje, że III edycja “Mój prąd” oraz szczegóły funkcjonowania programu zostaną przedstawione pod koniec I kwartału 2021 roku.

Program „Mój prąd” to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków:

  • od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r.
  • lub do wyczerpania alokacji środków

Forma składania wniosku

Wniosek można złożyć:

  • Elektronicznie przez internet
  • W wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)- w kancelarii w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 1 02-673 Warszawa
  • Przesłać go drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW

Od 31.03.2020 składanie wniosków wyłącznie przez kanał elektroniczny gov.pl. 

Do wniosków składanych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu, które pozwalają na potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy.

Potrzebne dokumenty:

  • Wniosek o dofinansowanie- pobierz ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wypełnij na nowym wzorze wniosku
  • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie
  • Zaświadczenie OSD- potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
  • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Więcej informacji:

https://mojprad.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad