PROGRAMY woj. śląskie


Mysłowice

Program dofinansowania wymiany nieekologicznego pieca i montażu

Dotacja w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych wraz z ich montażem:

 • 5000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na kocioł na paliwo stałe (węglowy kocioł ekologiczny z atestem);
 • 6000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na kocioł na biomasę;
 • 8000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na kocioł gazowy, olejowy, elektryczny;
 • 9000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku zmiany na pompę ciepła;

Składanie wniosku w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1 do 30.06.2020 roku.

 

Sosnowiec

Dotacja celowa ze środków budżetu Miasta Sosnowca na zadania inwestycyjne ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca

Dotacja wynosi 80% kosztów związanych z zadaniem inwestycyjnym polegającym na modernizacji systemu grzewczego, wynikających z:

 • wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie budowlanym/ samodzielnym lokalu mieszkalnym/ lokalu użytkowym wynikającego z podłączenia do sieci ciepłowniczej– nie więcej niż 8000 zł w latach 2020 do 2021, nie więcej niż 4000 zł od roku 2022;
 • zakupu kotła gazowego centralnego ogrzewania wraz z opłatą przyłączeniową wnoszoną do zakładu gazowniczego w przypadku podłączenia do sieci gazowej – nie więcej niż 8000 zł w latach 2020 do 2021, nie więcej niż 4000 zł od roku 2022;
 • zakupu kotła centralnego ogrzewania na olej opałowy – nie więcej niż 8000 zł w latach 2020 do 2021, nie więcej niż 4000 zł od roku 2022;
 • zakupu kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe – jedynie w przypadku kiedy występują bariery techniczne związane z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub zainstalowaniem centralnego systemu ogrzewania zasilanego kotłem gazowym – nie więcej niż 4000 zł w latach 2020 do 2021, od roku 2022 zakup kotłów na paliwo stałe nie będzie dofinansowany;
 • zakupu urządzeń i elementów grzewczych zasilanych energią elektryczną – nie więcej niż 8000 zł w latach 2020 do 2021, nie więcej niż 4000 zł od roku 2022.

Wnioski należy składać do Urzędu Sosnowiec od 2 stycznia do 30 września 2020 r.

 

Katowice

Dotacja celowa na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania odnawialnych źródeł energii oraz usuwania wyrobów zawierających azbest (w budynkach/lokalach mieszkalnych)

Informacja dotyczy roku 2020, 2021.

 • W przypadku ogrzewania proekologicznego (elektr., gazowego, z sieci zdalaczynnej),  dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości do 80% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 10 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny.

Informacja dotyczy roku 2020,2021.

 • W przypadku ogrzewania proekologicznego (olejowego,  węglowego na ekologiczny kocioł z podajnikiem klasy 5 z atestem) dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 4 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny.

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
– przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
– przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)
– złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy

 

Będzin

Dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina

Dofinansowanie udzielana jest w każdym przypadku na częściowe pokrycie kosztów modernizacji.

W przypadku umów o dofinansowanie podpisanych przez osoby fizyczne wysokość dofinansowania wynosi:

 • 70% kosztu zakupu urządzenia, nie więcej niż 3000 zł,

W przypadku podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej:

 • 70% kosztu podłączenia, nie więcej niż 3000 zł.

Wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o dofinansowanie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztu zakupu urządzenia/urządzeń jak również kwoty stanowiącej iloczyn liczby lokali objętych umowa o dofinansowanie oraz kwoty 1000 zł.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Będzin od 1 lutego do 30 czerwca w tym roku budżetowym.

 

Tychy

Dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Miasta Tychy

Kwotę dofinansowania ustala się w wysokości 50% poniesionych nakładów finansowych, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł dla jednego budynku jednorodzinnego.

Łączny koszt realizowanej inwestycji nie może być niższy niż 10.000,00 zł.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Tychy w terminie od 2 stycznia do 15 października 2020 roku.

 

Dąbrowa Górnicza

Dotacja celowa z budżetu miasta na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny

Dotacja na:

 • trwałą zmianę starego sytemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowaniu ogrzewania gazowego, w tym LPG, zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego lub zainstalowaniu ogrzewania olejowego

w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2020, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł

 • instalację pomp ciepła,

w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2020, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł

 • instalację kolektorów słonecznych

w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2020, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 8000 zł

Dotacje przyznaje się za zainstalowanie kotła węglowego lub na biomasę z automatycznym podajnikiem paliwa posiadającego klasę 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy, w wysokości:

– do 50% kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2019-2020, przy czym maksymalna kwota nie może przekroczyć 2500 zł

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza do końca roku 2020.

 

Chorzów

Dofinansowanie z budżetu Miasta proekologicznej modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Chorzów

Wysokość kwoty dofinansowania może wynosić nie więcej niż 80% ceny zakupionego i zainstalowanego urządzenia grzewczego, w tym pompy ciepła, lub kosztów związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, maksymalnie 3000 zł (trzy tysiące złotych).

W przypadku jeśli opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie będzie wymagana przez operatora, dofinansowanie będzie udzielone do zakupu elementów związanych z wykonaniem systemu ogrzewania np.: grzejników (kaloryferów). Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć ceny wynikającej z dokumentów zakupu.

Wysokość kwoty ponownego dofinansowania może wynosić nie więcej niż 50% ceny zakupionego i zainstalowanego urządzenia grzewczego, w tym pompy ciepła, lub kosztów związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, maksymalnie jednak 3000 zł.

W przypadku zainstalowania gazowego kotła c.o. z tzw.: kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach, dofinansowanie zostanie powiększone o 10% na podstawie faktury.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Chorzów do końca roku 2020.

 

Siemianowice Śląskie

Dotacja celowa ze środków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych oraz wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Dotacja wynosi 80% wartości kosztu kwalifikowanego zrealizowanej inwestycji: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zakup nowego urządzenia tj. na paliwo stałe min. 5 klasy, gazowe, olejowe, elektryczne, jednak nie więcej niż:
a.) dla osób fizycznych: 4 500,00 zł brutto,
b.) dla osób prawnych: 4 500,00 zł brutto.

Maksymalna dotacja dla przedsięwzięć: wodnych kolektorów słonecznych, kotłów do spalania biomasy, pomp ciepła wynosi:
– 80% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku wodnych kolektorów słonecznych,
– 80% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku kotłów biomasowych,
– 80% wartości kosztu kwalifikowanego w przypadku pomp ciepła, jednak nie więcej niż:
a.) dla osób fizycznych: 4 500,00 zł brutto,
b.) dla osób prawnych: 4 500,00 zł brutto

Wnioski należy składać na bieżąco w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

 

Ruda Śląska

Dotacja celowa na dofinansowanie osobą fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Ruda Śląska na ogrzewanie proekologiczne

Kwota dofinansowania w wysokości 70% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenie się do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż
2500 zł dla jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Kwota dofinansowania dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) realizującego zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne bądź poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustala się w wysokości 70% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego lub podłączenie się do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż:
a) 5000 zł w budynku do 10 lokali mieszkalnych,
b) 10000 zł w budynku od 11 do 20 lokali mieszkalnych,
c) 15000 zł w budynku powyżej 20 lokali mieszkalnych

Kwota dofinansowania dla budynku wielorodzinnego (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) realizującego zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne, polegającą na likwidacji wspólnej kotłowni i utworzeniu odrębnych ekologicznych systemów ogrzewania we wszystkich lokalach mieszkalnych ustala się w wysokości 70% poniesionych nakładów finansowych, jednak nie więcej niż 2500 zł dla każdego lokalu mieszkalnego.

Wnioski będą przyjmowane na bieżąco od 1 stycznia do 30 września każdego roku na dany rok w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

 

Mikołów

Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Mikołów na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów modernizacji źródeł ciepła

Kwota dofinansowania:

 • w przypadku budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, gdy każdy z lokali ogrzewany jest w sposób indywidualny, wysokość dotacji wynosi 50% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 3000,00 zł
 • w przypadku budynków wielorodzinnych ogrzewanych jednym wspólnym piecem dotacja przysługuje:

a) wysokość dotacji wynosi 50% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 3000,00 zł dla każdego lokalu, w którym dokonano modernizacji źródła ciepła i zastąpiono istniejący piec jednym wspólnym ekologicznym źródłem grzewczym

b) wysokość dotacji wynosi 50% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 3000,00 zł dla każdego lokalu, który zostanie trwale odłączony od wspólnego źródła ciepła, a dotychczasowe ogrzewanie zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub lokal zostanie podłączony do sieci ciepłowniczej zdalaczynnej

 • w przypadku budynków wielorodzinnych, gdy każdy z lokali ogrzewany jest w sposób indywidualny dofinansowanie wynosi 50% nakładów poniesionych przez wnioskodawcę na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jednak nie więcej niż 3000,00 zł dla każdego lokalu, w którym dokonano modernizacji ogrzewania poprzez zlikwidowanie nieekologicznego źródła ciepła i zastąpienie go jednym wspólnym ekologicznym źródłem ciepła

Wnioski składamy w Urzędzie Miasta Mikołów przez cały bieżący rok.

 

Pszczyna

Dotacja celowa do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna

Maksymalna dotacja wynosi:

 • Wymiana starego źródła ciepła na: kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, gazowy, olejowy, pompa ciepła: w budynku jednorodzinnym: 8400 PLN nie więcej niż 60% poniesionych kosztów
 • Modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o.: 3000 PLN ​nie więcej niż 60% poniesionych kosztów
 • Docieplenie ścian: 5000 PLN nie więcej niż 60% poniesionych kosztów
 • Docieplenie dachu lub stropodachu: 2000 PLN nie więcej niż 60% poniesionych kosztów
 • Wymiana okien i drzwi: 3000 PLN nie więcej niż 60% poniesionych kosztów

Wnioski należy składać elektronicznie od 15.06.2020 do 6.07.2020.

 

Czeladź

Dotacja celowa ze środków budżetu miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska

Kwoty udzielanych datacji w przypadku:

 • podłączenia do sieci ciepłowniczej – 70 % kosztów podłączenia, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł,
 • kotłów gazowych, olejowych oraz na biomasę (pellet) – 70 % ceny urządzeń grzewczych, lecz nie więcej niż 2 000 zł;
 • elektrycznych urządzeń grzewczych – 70% ceny urządzeń grzewczych, lecz nie więcej niż 1 500 zł,
 • kotłów na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym, spełniające wymogi minimum klasy 5, wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 – 70 % ceny urządzenia grzewczego, lecz nie więcej niż 1 500 zł,
 • kolektorów słonecznych – 50% kosztów zakupu urządzenia, lecz nie więcej niż 2 000 zł,
 • ogniw fotowoltaicznych – 50% kosztów zakupu urządzenia, lecz nie więcej niż 2 000 zł,
 • pomp ciepła – 50% kosztów zakupu urządzenia, lecz nie więcej niż 4 000 zł,
 • demontażu, transportu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 000 zł

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Czeladź.

 

Bytom

Dotacja celowa na wymianę starego nieekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe z „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom”

Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy plus ekoprojekt do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, lokale mieszkalne- max. kwota dotacji brutto: 7200 zł

Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy plus ekoprojekt do budynku jednorodzinnego- max. kwota dotacji brutto: 3600 zł- wyczerpany limit przyjmowania wniosków

Zakup i montaż kotła gazowego do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, lokale mieszkalne- max. kwota dotacji brutto: 3600 zł- wyczerpany limit przyjmowania wniosków

Zakup i montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym do budynku wielorodzinnego, lokale mieszkalne- max. kwota dotacji brutto: 3600 zł- wyczerpany limit przyjmowania wniosków

Wykonanie wewnętrznej instalacji C.O. w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej do budynku wielorodzinnego, lokale mieszkalne- max. kwota dotacji brutto: 3600 zł

Zakup i montaż kolektorów słonecznych do budynków jednorodzinnych- max. kwota dotacji brutto: 9000 zł

Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych do budynków jednorodzinnych- max. kwota dotacji brutto: 15 000 zł- wyczerpany limit przyjmowania wniosków

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta Bytom w jak najszybszym czasie ze względu na limit przyjmowania wniosków.

Jaworzno

„Program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2017-2020”

Przyjmowanie wniosków jest wstrzymane, ze względu na wyczerpanie środków finansowych. Możliwe uruchomienie dotacji w przyszłym roku.

Lędziny

„Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 – 2020” (PONE)

Wnioski nie są już przyjmowane ze względu na zakończenie  projektu w roku 2020.

 

Więcej informacji:

Dostępne na stronach internetowych Urzędów Miast.

Nasza firma DOCS pomaga przy wypełnianiu wniosku oraz udziela informacji nr. tel. 695-600-402/ 695-600-948

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Wypełnij wymagane pola *

Możesz użyć następujących znaczników i atrybutówHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

nine − two =

wyczyśćDodaj