PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


 

Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

  • Realizacja programu: 2018-2029 r.
  • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.09.2029 r.

Wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczychLista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. On-linowa pomoc dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji programu. Równolegle przygotowano ogólnopolską infolinię „Czystego Powietrza”, która ruszy 3 sierpnia br.

10 czerwca 2020 roku uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Wystarczy: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Program został zintegrowany z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Formy dofinansowania dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

  • Dotacja
  • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Formy dofinansowania dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie):

  • Dotacja
  • Pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów
  • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Więcej informacji:

www.czystepowietrze.gov.pl

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

adres e-mail czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

 

Nasza firma DOCS pomaga przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku