PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

 • Realizacja programu: 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.09.2029 r.

Wybór urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczychLista-zum.ios.edu.pl posłuży też do potwierdzania osiągnięcia efektu ekologicznego inwestycji. On-linowa pomoc dostępna będzie od września tego roku aż do końca realizacji programu. Równolegle przygotowano ogólnopolską infolinię „Czystego Powietrza”, która ruszy 3 sierpnia br.

10 czerwca 2020 roku uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Wystarczy: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Program został zintegrowany z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Formy dofinansowania dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

 • Dotacja
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Formy dofinansowania dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

 • Dotacja
 • Pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
 • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (uruchomienie w późniejszym terminie)

Warunek kwalifikacji: Przeciętny średni dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1400 PLN (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 PLN (w gospodarstwie jednoosobowym).

Po odpowiednie zaświadczenie należy udać się do Urzędu Gminy.

Ile można dostać za cały projekt termomodernizacji:

 • Przy wymianie źródła ogrzewania do 32 tysięcy PLN
 • Przy wymianie źródła ogrzewania i dołożeniu instalacji fotowoltaicznej 37 tysięcy PLN (połączenie z dotacją „Mój Prąd” w jednym wniosku)
 • Bez wymiany źródła ogrzewania do 15 tysięcy PLN (np. za samo położenie izolacji, rekuperację itp.)

Ile można otrzymać za poszczególne części projektu:

  • Podłączenie do sieci ciepłowniczej – max 15 000 PLN; do 75% poniesionych kosztów
  • Pompa ciepła powietrze woda – max 18 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Pompa ciepła powietrze woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – max 18 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Pompa ciepła powietrze powietrze – max 6 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Gruntowa pompa ciepła – max 27 000 PLN; do 75% poniesionych kosztów
  • Kocioł gazowy kondensacyjny – max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Kotłownia gazowa – max 11 250 PLN; do 75% poniesionych kosztów
  • Kocioł olejowy kondensacyjny – max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Kocioł na węgiel – max 6 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Kocioł zgazowujący drewno – max 12 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Kocioł na pellet drzewny – max 12 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Ogrzewanie elektryczne – max 6 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Instalacja centralnego ogrzewania – max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Instalacja ciepłej wody użytkowej – max 9 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Rekuperacja – max 10 000 PLN; do 60% poniesionych kosztów
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna – max 5 000 PLN; do 50% poniesionych kosztów

Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji:

www.czystepowietrze.gov.pl

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

adres e-mail czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

Nasza firma DOCS pomaga przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku