PROGRAM CZYSTE POWIETRZE


 

Program „Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

 • Realizacja programu: 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów: do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową: do 30.06.2029 r.

Program został zintegrowany z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

Budżet programu:

 • 63,3 mld zł to „dotacje”
 • 40 mld zł to kredyty udzielane przez banki

Formy dofinansowania:

 • Dotacja
 • Pożyczka

Limit dotacji: wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy inwestycji obejmujących zakup i montaż źródła ciepła.

Maksymalnie można uzyskać 30 tys. zł dotacji, pod warunkiem że przedsięwzięcie obejmie też fotowoltaikę.

Dotacje do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW.  Ma to być nie więcej niż 5 tys. zł – czyli tak, jak w programie Mój Prąd.

Dotacje do pomp ciepła zmniejszono i uzależniono od ich typu.  Zasada jest prosta: niższy standard efektywności to 30 proc. dotacji, wyższy – 45 proc.

Przy termomodernizacji dotacje pokryją 30 proc. kosztów.

 

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • Demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła.
 • Docieplenie przegród budowlanych.
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej).
 • Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Składanie wniosków

Należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej

Wersja elektroniczna:

 • Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta (https://portal.wfosigw.katowice.pl/)
 • Zaloguj się i pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami
 • Wypełnij formularz i wymagane załączniki
 • Złóż wniosek przez skrzynkę podawczą portalu
 • Czekaj na kontakt osoby z funduszu, obserwując status wniosku

Wersja papierowa:

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku.

Umożliwiono również gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, a zakres prac objęty dofinansowywaniem od wieku budynku.

Beneficjenci

 1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania- Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. Zł (będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą).
 2. Beneficjenci- osoby będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą – posiadające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekraczający kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Nowe możliwości dla gazu

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania kotła gazowego. To wtedy, gdy wykorzystywane jest nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe. Ma to być sprawdzane w ten sposób, że średnia poboru gazu z ostatnich 3 lat nie może być wyższa niż 5 600 kWh/rok.

 

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu – w tym kolektorów słonecznych, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: a ponadto audyt energetyczny pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacja projektowa oraz ekspertyzy.

 

Więcej informacji:

www.wysokienapiecie.pl

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 2

Infolinia programu „Czyste powietrze”: 32 60 32 252

email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl